Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden A Tazza koffie en thee B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of huur en verhuur en/of huurkoop en/of bruikleen van A Tazza koffie en thee B.V. (ook handelend onder de namen caffe Costadoro Koffie Costadoro ), gevestigd te Harderwjik, verder te noemen de gebruiker.
2. De koper c.q. huurder c.q. bruiklener zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
3. Onder automaten en aanverwante artikelen wordt in het navolgende tevens het enkelvoud hiervan verstaan.
4. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Overeenkomsten
1. Overeenkomsten van koop en verkoop c.q. huur en verhuur c.q. huurkoop c.q. bruikleen met betrekking tot de automaten en aanverwante artikelen worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op deze overeenkomsten worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.
3. De huur c.q. huurkoop c.q. bruikleen van de automaten en aanverwante artikelen gaat in op de datum die is bepaald in de huur- c.q. huurkoop- c.q. bruikleenoverkomst tussen de gebruiker en de wederpartij en wordt aangegaan voor de daarin genoemde periode.
4. De huur c.q. bruikleenovereenkomst eindigt door een rechtsgeldige opzegging door de wederpartij, behoudens de genoemde uitzonderingsgevallen. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een zelfde periode indien niet uiterlijk twee maanden voor de aflooptermijn geldig is opgezegd. De opzegging dient schriftelijk, per aangetekende post te geschieden.

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in de overeenkomsten exclusief de kosten van vervoer, verzekeringen, installatie en eventuele heffingen.
3a. Indien tussen de datum van het sluiten van de koopovereenkomst en de uitvoering van de koopovereenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging(en) wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheden e.d. is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4a. De huurprijs is gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de huur- c.q. huurkoopovereenkomst geldende kostprijzen van de gebruiker. Indien, bijvoorbeeld, door verhogingen van btw en/of andere belastingen en/of heffingen dan wel wijziging van voorschriften van de overheid, wisselkoersen of andere oorzaken, de kostprijs een verhoging ondergaat, is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen huurprijs dienovereenkomstig te verhogen.
b. Indien de huurprijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst aldus wordt verhoogd, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding van door de gebruiker in verband met de overeenkomst gemaakte kosten.
5. In geval een koffieautomaat bij A Tazza Koffie & Thee is aangeschaft op basis van koop, waarbij de keuze is gemaakt om ook koffie, melk, suiker en toebehoren voor deze machine in te kopen bij A Tazza Koffie & Thee, is een korting conform de geldende koopovereenkomst toegekend. Genoemde korting op de aankoop van de koffiemachine verplicht tot een afname van koffie, melk, suiker en toebehoren van minimaal 24 maanden, ingaand per factuurdatum van levering van de koffieautomaat. Na deze looptijd geldt geen afnameverplichting meer.

Artikel 4 Inschakeling derden
1. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, na schriftelijke overeenstemming tussen de gebruiker en de wederpartij, derden in te schakelen.
2. Het transport van de automaten en de aanverwante artikelen geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 5 Levering en leveringstermijn
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de automaten en aanverwante artikelen ter beschikking dienen te worden gesteld, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, terwijl uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan tevens op overeenkomstige wijze gefactureerd worden.
3. Indien het niet mogelijk blijkt, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, te leveren, behoud de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld, en de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de automaten en aanverwante artikelen op risico van de wederpartij op te slaan. Na een tijdsverloop van twee weken nadat de wederpartij in gebreke is gesteld, is de gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs te voldoen onverlet.
5. Aflevering van de automaten en de aanverwante artikelen geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de bestemming c.q. losplaats c.q. locatie waar de automaten geplaatst dienen te worden.
6. Tevens dient de wederpartij zorg te dragen voor aansluitingen van stroomvoorziening en watervoorziening binnen de door de gebruiker mondeling gegeven afstand. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van aansluitingen zijn voor rekening van de wederpartij.
7. Tevens dient de wederpartij er voor te zorgen dat de plaats van bestemming in voldoende mate toegankelijk is voor de gebruiker diens personeel, diens machines en diens werktuigen.
8. De overeengekomen plaats van bestemming van de automaten dient een geschikte plaats te zijn en bij de levering c.q. plaatsing vrij te zijn van overtollige materialen, planten, kasten e.d. Indien niet aan deze bepaling is voldaan op het moment van plaatsing van de automaten, zijn voor de kosten voor het verrichten van deze (extra) werkzaamheden voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij een waarborgsom te vragen van 25% van de totale huur c.q. koop c.q. huurkoopsom of zekerheid c.q. 50% vooruitbetaling van hem te verlangen alvorens tot levering van de automaten en aanverwante artikelen over te gaan.
10. De waarborgsom zal na afloop van de huur c.q. huurkoop, mits de automaten in de vooraf in de overeenkomst bepaalde staat zijn geretourneerd, worden gerestitueerd nadat alle, met betrekking tot deze overeenkomsten financiële verplichtingen door de wederpartij zijn voldaan. Deze waarborgsom komt tevens voor verrekening in aanmerking.
11. Het is de wederpartij in geen geval toegestaan de gehuurde c.q. in bruikleen gezette automaten te verplaatsen of daaraan iets te wijzigen. Kosten die hieruit voortvloeien zullen in rekening worden gebracht bij de wederpartij.
Pagina 2 van 3
12. De wederpartij dient als een goed huisvader met de automaten en aanverwante artikelen om te gaan en verplicht zich tot het verzekeren van de goederen tegen de geldende prijzen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst
1. De automaten en aanverwante artikelen worden op de overeengekomen plaats geleverd, gemonteerd en aangesloten.
2. Wanneer de levering van de automaten en aanverwante artikelen door oorzaken van buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De wederpartij zal met betrekking tot de automaten slechts de van de gebruiker afkomstige ingrediënten en nevenartikelen e.d. gebruiken, zulks te voorkoming van storing. Extra kosten die voortvloeien uit het niet gebruiken van de gebruiker afkomstige ingrediënten en/of nevenartikelen e.d. zijn voor rekening van de wederpartij.
5. Indien de huur c.q. bruikleenovereenkomst afloopt, wordt beëindigd of wordt ontbonden, is de gebruiker gerechtigd de automaten en de aanverwante terstond en wel onmiddellijk terug te nemen.
6. De wederpartij is verplicht er zorg voor te dragen, dat de verhuurde en/of in bruikleen gezette automaten bij terugname daarvan door de gebruiker in de staat verkeren waarin de wederpartij deze heeft ontvangen behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik.
7. De gebruiker is gerechtigd tijdens de duur van de huur c.q. huurkoop c.q. bruikleenovereenkomst wijzigingen aan te brengen aan de automaten of gelijksoortige nieuwe of gereviseerde automaten te plaatsen ter vervanging van eerder geplaatste automaten.

Artikel 7 Reclames
1. De wederpartij is verplicht, direct bij levering c.q. plaatsing van de automaten en aanverwante artikelen, ter controle c.q. inspectie ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare gebreken constateert, dienen deze op de ontvangstbon c.q. pakbon te worden vermeld, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging binnen 24 uur hiervan aan de gebruiker.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst c.q. (af)levering van de automaten en aanverwante artikelen aan de gebruiker te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruik kenbaar is gemaakt, worden de automaten en aanverwante artikelen geacht in goede staat te zijn ontvangen.
4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken.
5. Indien retourzending van de automaten en/of aanverwante artikelen noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd, tenzij de vervanging het gevolg is van een fout van de wederpartij.
6. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker en op een door hem te bepalen wijze, indien de reclame door hem gegrond is verklaard.
7. Indien de automaten en/of aanverwante artikelen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
8. In geval van terechte reclame zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en garantie
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van gevolgschade die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.
2. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welke hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde automaten en aanverwante artikelen. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
5. Indien zich met betrekking tot de geleverde automaten en aanverwante artikelen kennelijke gebreken voordoen die reeds op het moment van aflevering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich de automaten kosteloos te vervangen.
6. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is de gebruiker te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de geleverde, dan wel tot vervanging van de verkochte automaten.
7. De gebruiker staat in voor de normale kwaliteit en deugdelijkheid van de automaten.
8a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
b. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt een maximale termijn van één jaar waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.
9. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
10. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling dient binnen 15 dagen na de factuurdatum netto contant te geschieden op een door gebruiker te bepalen wijze, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd. Bovengenoemde bepaling blijft buiten beschouwing indien de wederpartij en de gebruiker schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
b. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker zijn gemaand, zal de wederpartij ter zake van buitenrechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. De betaling dient te geschieden zonder verzekering, korting en/of opschorting.
7. De overeengekomen huurprijs c.q. huurkoopprijs dient per maand bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso te worden voldaan.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde automaten en aanverwante artikelen voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.
2. Verhuurde- en in bruikleen gezette automaten blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker.
3. De eigendom van de verkochte automaten en aanverwante artikelen bij de koop op afbetaling zal pas op de wederpartij overgaan na ontvangst van de betaling van de laatste overeengekomen huurkooptermijn c.q. de overgebleven restwaarde dan wel de overeengekomen contractuele waarde.
4. De in lid 1 van dit artikel bedoelde betalingsverplichting bestaan uit het betalen van de prijs, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
5. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en renten te vorderen.
6. Het staat de wederpartij niet vrij de in lid 1 van dit artikel, maar tevens tijdens de duur van de overeenkomsten genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde automaten en aanverwante artikelen te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden.
7. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de automaten en aanverwante artikelen waarop, krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 11 Serviceovereenkomst
1. Voor de door de gebruiker verkochte automaten en aanverwante artikelen kan de wederpartij schriftelijk een serviceovereenkomst afsluiten. Voor de in bruikleen gezette, verhuurde en huurkoopautomaten bestaat een verplichting tot afsluiten van de serviceovereenkomst. Deze overeenkomst valt onder dezelfde voorwaarden.
2. Ingeval de wederpartij een serviceovereenkomst met de gebruiker heeft gesloten, zal de gebruiker alle voor het verhelpen van storingen aan de automaten noodzakelijke reparaties verrichten en/of voor vervanging van onderdelen zorgen tegen de tarieven die zijn overeengekomen in de serviceovereenkomst.
3. Tevens zal de gebruiker tijdens bovengenoemd storingsonderhoud, preventief onderhoud verzorgen, zoals het schoonmaken, afstellen dan wel vervangen c.q. aanbrengen e.d. van onderdelen.
4. De wederpartij dient storingen en niet-functioneren van de automaten onverwijld aan de gebruiker te melden.
5. De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de installatiedatum van de automaten, met stilzwijgende verlenging voor telkens een zelfde periode, tenzij een der partijen binnen één maand voor aanvang van het volgende gebruiksjaar, schriftelijk deze serviceovereenkomst opzegt.
6. Voortijdige opzegging geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het verschuldigde jaartarief.
7. Indien werkzaamheden het gevolg zijn van ondeskundig of verkeerd gebruik van de apparatuur door de wederpartij, diens personeel of andere gebruikers van de automaten, onvoldoende onderhoud van de automaten door de wederpartij, reparaties, veranderingen of afstellingen e.d., welke niet zijn verricht door van de gebruiker afkomstig technisch personeel, al dan niet opzettelijke beschadigingen van de automaten door de wederpartij, diens personeel of derden of indien automaten niet van de gebruiker afkomstige ingrediënten of nevenartikelen wordt gebruikt, waardoor storing optreedt, wordt uitvoering van werkzaamheden door de gebruiker geacht niet te zijn begrepen in de vaste tarieven en worden deze in rekening gebracht volgens de algemeen geldende tarieven van de gebruiker.
8. De wederpartij kan de rechten en de verplichtingen uit de serviceovereenkomst niet overdragen.

Artikel 12 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 13 Overmacht
1. In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij overeengekomen overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan een niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruik, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen de partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnenlandse en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en door uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 14 Annulering en ontbinding
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. artikel 6.265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
2. Het eerste lid van dit artikel blijft buiten beschouwing indien de wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, tegen betaling van de kostprijs.
4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 15 Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
1. Op de tussen de gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker woont of gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor de beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter.

Marie Curiestraat 12
3846 BW HARDERWIJK
BTW nr.: NL851769767B01
KvK nr.: 55573622

Voornaam*Voornaam
Achternaam*Achternaam
Email *
Inschrijven